Întrebări frecvente

Frequently Asked Questions

Despre cursuri

 • Ce cursuri organizează Top Media?

  Top Media organizează cursuri de calificare, cursuri de inițiere, perfecționare sau specializare și cursuri organizate la solicitarea angajatorilor (companii de stat sau private sau instituții de stat).

 • Ce înseamnă curs de calificare?

  Cursurile de calificare sunt cursuri autorizate care se desfășoară pe baza standardelor ocupaționale sau a standardelor de pregătire profesională și au o durată variabilă în funcție de nivelul de calificare, astfel:

  • cursuri de calificare de nivel 1 - cu durata de 180 ore de pregătire (60 ore de pregătire teoretică și 120 ore de instruire practică);
  • cursuri de calificare de nivel 2 - cu durata de 360 ore de pregătire (120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică);
  • cursuri de calificare de nivel 3 - cu durata de 720 ore de pregătire (240 ore de pregătire teoretică și 480 ore de instruire practică);
  • cursuri de calificare de nivel 4 - cu durata de 1080 ore de pregătire (360 ore de pregătire teoretică și 720 ore de instruire practică).
 • Ce însemnă curs de inițiere, de specializare, de perfecționare?

  Cursurile de inițiere, de specializare, de perfecționare sunt cursuri autorizate, care ca și cele de calificare, se desfășoară pe baza standardelor ocupaționale sau a standardelor de pregătire profesională și au o durată variabilă.
  Inițierea este programul care se organizează de un furnizor de formare profesională autorizat pentru o calificare, în vederea dobândirii a cel mult 25% din totalul competențelor prevăzute în standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională.
  Perfecționarea este pregătirea profesională continuă care conduce la actualizarea competențelor deținute de o persoana calificată sau dobândirea de noi competențe, ca urmare a schimbărilor și evoluțiilor înregistrate în activitatea pe care o desfășoară. Au o durată de 30-75 ore.
  Specializarea reprezintă pregătirea profesională care duce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă. Au o durată de 180-300 ore.

 • Ce înseamnă cursuri autorizate?

  Cursurile autorizate sun acele cursuri care în baza unei metodologii sunt autorizate de Ministerul Muncii si Ministerul Educației prin Comisia de Autorizare a Județului Caraș-Severin. Comisiile de autorizare ale județului/municipiului unde furnizorul își are sediul social sunt singurele organisme care poate autoriza furnizorii de servicii de formare profesională.

 • Ce reprezintă nivelurile de calificare?

  Nivelul 1 de calificare – activitatea presupune aplicarea cunoștințelor în activitatea profesională. Aceasta se caracterizează prin rutină și sarcini de lucru previzibile.
  Nivelul 2 de calificare – activitatea presupune aplicarea cunoștințelor în activitatea profesională aceasta fiind caracterizată de sarcini de lucru nerutiniere și presupun responsabilități și munca în echipă.
  Nivelul 3 de calificare – activitatea presupune aplicarea cunoștințelor într-o arie extinsa a activității profesionale cu sarcini de lucru diverse și complexe care exclud rutina. Sarcinile de lucru presupun luarea unor decizii, munca în echipă și atribuții de coordonare.
  Nivelul 4 de calificare - este asociat cu învățarea avansată și capacitatea de a aborda sarcini complexe într-un context profesional. De obicei, aceste certificări implică dobândirea de cunoștințe teoretice și practice, dezvoltarea abilităților de analiză și rezolvare a problemelor, precum și capacitatea de a lucra independent sau în echipă.

 • Există și alte costuri în afară de costul cursului care este anunțat la început?

  Nu există alte costuri ascunse de care să nu fiți anunțat încă din primul moment. Suportul de curs este gratuit, examenul final și nici eliberarea diplomei nu se plătesc. Daca pot interveni alte costuri veți fi anunțat încă de la început (exemplu: costuri printare/tipărire proiect final dacă este cazul).

 • Cum sunt anunțat când începe cursul dacă acesta nu are o dată fixă stabilită?

  Personalul firmei va ține legătura cu dumneavoastră prin datele de contact pe care le furnizați în momentul înscrierii. Veți fi ținut la curent cu toate noutățile și informațiile de care aveți nevoie. Cursurile pot avea dată fixă de începere sau nu, în funcție de numărul de cursanți înscriși și alte criterii. Veți fi anunțat cu cel puți o săptămână înainte de începerea unui curs pentru care nu ați fost anunțat la data înscrierii cu privire la data de începere a cursului.

 • Unde se organizează pregătirea teoretică a cursurilor?

  Partea teoretică se ține, de regulă, la punctul de lucru al firmei. Deținem toate dotările și aparatură modernă pentru a organiza și desfășura activitățile planificate: proiectoare, LCD-uri, flip-chart, tabla, etc. Vă așteptăm într-un cadru profesionist, pregătit 100% pentru a primi cursanții.
  De asemenea cursurile se poate organiza și în alte locații, în funcție de localitatea de domiciliu și de numărul de participanți din zona respectivă. La solicitarea angajatorilor se poate desfășura cursul la sediul sau la punctele de lucru ale acestora.

 • Unde se desfășoară instruirea practică?

  Activitățile practice ale cursurilor se vor desfășura atât la punctul de lucru al firmei cât și la partenerii noștri (agenți economici) care pot oferi condițiile reale de muncă. Practica se va desfășura în diferite locații unde veți lucra cot la cot cu profesioniști și vă veți întâlni cu situațiile reale cu care vă veți putea confrunta pe parcursul activității viitoare, în ocupațiile pentru care vă veți pregăti.

 • Cum se desfășoară examenul de absolvire și în ce constă acesta?

  Examenul final are două probe: una teoretică și una practică. Examenul se va susține în fața unei comisii formate din trei persoane: un membru din partea firmei, un membru extern și un președinte. Ultimii doi sunt numiți de Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare.

 • Este obligatorie prezența la cursuri?

  Da, prezența fizică la curs este obligatorie. Se acceptă un număr de maxim 25% absențe motivate și 10% absențe nemotivate. În cazul în care numărul maxim de absențe este atins, cursantul își pierde dreptul de a mai participa la programul de formare. În acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Înscriere la cursuri

 • Cum mă pot înscrie la curs?

  Pentru a vă înscrie la cursuri trebuie să luați legătura, în prealabil, cu personalul firmei. Acest lucru îl puteți face folosind numerele de telefon afișate pe site, adresele de e-mail sau formularul online la care aveți acces de pe pagina fiecărui curs. Personalul firmei vă transmite toate informațiile referitoare la cursul ales. Înscrierea la cursul ales se consideră finalizată în momentul achitării primei rate sau integral a cursului prin una din metodele acceptate de plata si comunicate.

 • Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a mă înscrie și a participa la cursuri?

  La cursuri pot participa toate persoanele care au cetățenie Română și au împlinit 16 ani. De asemenea pentru anumite cursuri, în funcție de nivelul de calificare sau de prevederile actelor normative ce reglementează ocupația pentru care este organizat cursul, pot exista și alte cerințe. De aceea vă rugăm să accesați pagina cursului la care doriți să vă înscrie pentru a vedea care sunt toate condițiile pentru a participa la acesta.

 • Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la curs?

  Pentru înscrierea la cursuri sunt necesare următoarele documente în copie:

  • carte de identitate;
  • certificat de naștere;
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  •  act care dovedește nivelul studiilor (pentru nivelul de calificare al cursului).

  În situația în care sunt necesare și alte documente puteți accesa pagina cursului sau veți fi înștiințați de către personalul firmei la depunerea cererii și a documentelor sau ulterior prin contactarea folosind datele de contact pe care le furnizați.

 • Cetățenii străini pot participa la cursurile autorizate?

  Cetățenii străini, titulari ai dreptului de ședere în România pot participa la programele de formare profesională autorizate (cursuri de calificare, de inițiere, de perfecționare, de specializare), dacă fac dovada cunoașterii limbii române scris, citit și vorbit, la un nivel care să le permită înțelegerea conținutului programului, a terminologiei de specialitate și a legislației de reglementare.
  In plus, cetățeanul străin trebuie să îndeplinească condițiile de acces la programul de formare, pentru aceasta prezentând, după caz:

  • atestatul de recunoaștere a studiilor necesare înscrierii la programul de formare, eliberat de către Centru Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educației, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituții de învățământ acreditate în Romania;
  • copiile documentelor care atesta pregătirea profesională obținută în afara sistemului de învățământ sau, după caz, care atestă experiența profesională, traduse și legalizate în condițiile legii;
  • copiile documentelor care atestă obținerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse și legalizate în condițiile legii, atunci când este cazul.

Plata cursului

 • Pot să mă răzgândesc cu privire la participarea la curs?

  Persoanele fizice beneficiază de un drept de retragere pe care îl pot exercita în termen de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, doar în situația în care nu a fost anunțată data exactă de începere a cursului. În cazul În care data exactă de începere a cursului a fost stabilită și comunicată către cursant, nici o sumă de bani achitată nu va putea fi restituită. În situația în care se va exercita dreptul de retragere in primele 14 zile calendaristice de la înscriere, respectând condițiile de mai sus, se vor restitui toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cursantului în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceiași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială la momentul înscrierii.

  În cazul in care cursantul (persoana fizică) a achitat cursul integral și dorește să se retragă înainte de începerea programului de formare, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, se va restitui jumătate din valoarea cursului achitat, doar în situația în care nu a fost anunțată data exactă de începere a cursului. În cazul în care data exactă de începere a cursului a fost stabilită și comunicată către cursant, nici o sumă de bani achitată nu va putea fi restituită. Restituirea sumei se va realiza în termen de 14 zile calendaristice de la data la care firma a fost informată de decizia de retragere, prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială.

  În cazul în care prima rată a cursului a fost achitată de către angajatorul cursantului și dorește retragerea acestuia înainte de începerea programului de formare, însă după expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, nici o sumă de bani achitată nu va putea fi restituită.

 • Cum pot face plata cursului?

  Plata cursului se poate face integral sau în rate în funcție de durata acestuia. În cazul plății în rate se va plăti 1/3 din valoarea cursului la înscrierea la curs, urmând ca plata pentru următoarea rată să se facă la jumătatea perioade de derulare a cursului și ultima rată înainte de finalizarea acestuia. În situația în care până la finalizarea cursului nu este achitată întreaga valoare a acestuia persoană respectivă nu va putea să participe la examenul de absolvire.

  Plata se poate face în numerar la sediul firmei sau cu ordin de plată în conturile puse la dispoziție de către firmă.

Despre certificatul obținut

 • Ce tip de certificat obțin la absolvire?

  După promovarea examenului de absolvire a cursului de calificare se obțin certificatul de calificare.
  După promovarea examenului de absolvire a cursului de inițiere, de specializare sau de perfecționare se obține certificatul de absolvire.
  Cele două tipuri de certificate sunt eliberate sub antetul Ministerului Educației și Ministerului Muncii.

 • Poate să ridice altcineva certificatul de calificare/absolvire?

  Ridicarea certificatului de calificare/absolvire în numele altei persoane se face numai în baza unei procuri notariale speciale (în original) agreate de posesorul de drept, alături de actul de identitate (în original) al persoanei care ridică diploma.

 • Certificatele de calificare sau de absolvire sunt recunoscute în străinătate?

  Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români, începând cu data de 16 martie 2001, România a aderat la Convenția de la Haga.
  Astfel, diplomele pot fi apostilate pentru a fi acceptate și recunoscute în toate țările membre ale Convenției.

 • În cât timp se eliberează certificatele de calificare/absolvire?

  Tipizatele sunt eliberate către furnizorul de formare profesională, pe baza unui proces verbal, de către Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Până la eliberarea fizică a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesională poate elibera adeverințe de absolvire conform cursului absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de cel mult 30 de zile de la data promovării examenului de absolvire.

 • Ce acte trebuie să am asupra mea pentru a ridica certificatul de calificare/absolvire?

  Asupra dumneavoastră trebuie să aveți doar actul de identitate, în original, valid (care să nu fie expirat).

 • De unde și în ce zile pot ridica certificatul de calificare/absolvire?

  Veți fi anunțat pe e-mail sau telefonic în momentul în care certificatele de calificare/absolvire sunt completate și pot fi ridicate. Certificatele de calificare/absolvire se ridică de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, de la punctul de lucru din Reșița, str. Laminoarelor, nr.6.